Bài tập phân loại phần este - lipit thi thpt quốc gia năm 2018

Thứ sáu - 08/06/2018 22:56
Phần 1. Bài tập phân loại este
Phần 2. Bài tập phân loại amin, amino axit
Phần 3. Bài tập phân loại peptit
Phần 4. Tổng hợp hữu cơ
Phần 5. Bài tập phân loại Al; KLK; Kiềm thổ
Phần 6. Bài tập phân loại Fe, Cr, Cu
Phần 7. Bài tập phân loại điện phân
Phần 8. Bài tập tổng hợp vô cơ
Các bạn chú ý theo dõi. Lời giải chi tiết sẽ live chữa chi tiết trên fb và phát lại trên youtube: http://youtube.com/user/thiendongduc
Bài tập phân loại phần este - lipit thi thpt quốc gia năm 2018
PHẦN 1
BÀI TẬP PHÂN LOẠI PHẦN ESTE LIPIT - LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Câu 1
. Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0.4 M, thu được 1 muối và 336 ml hơi một ancol ở đktc. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sau đó hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 6.82 gam. X là?

A.  CH3COOCH3 và CH3COOC2H5                                            B.   CH3COOC2H5 và CH3COOH                
C.  C2H5COOHvà C2H5COOC2H5                                                             D.  HCOOHvà HCOOC2H5              
Câu 2: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau và đều thuộc loại hợp chất thơm, tỉ khối hơi của X so với O2 bằng 4,25. Cho 34 gam X phản ứng được tối đa với 157 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được hỗn hợp Z chỉ gồm hai muối khan A và B (MA < MB). Phần trăm khối lượng của A trong Z là
A. 46,58%.                     B. 56,67%.                     C. 67,14%.                     D. 41,16%.
Câu 3: Cho 0,05 mol hỗn hợp gồm hai este đơn chức X và Y  tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 4,56.                          B. 2,34.                          C. 5,64.                          D. 3,48.
Câu 4: Xà phòng hóa 2,76 gam một este X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,44 gam hỗn hợp hai muối của natri. Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,18 gam Na2CO3, 2,464 lít khí CO2 (ở đktc) và 0,9 gam nước. Công thức đơn giản cũng là công thức phân tử của X. Vậy CTCT thu gọn của X là :
          A. HCOOC6H5.                        B. CH3COOC6H5       C. HCOOC6H4OH.    D. C6H5COOCH3.
Câu 5: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzene trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là
A. 3,40 gam                   B. 2,72 gam.                  C. 0,68 gam.                  D. 0,82 gam.
Câu 6: Hỗn hợp M gồm hai este đơn chức. Cho m gam M tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 17 gam một muối và 12,4 gam hỗn hợp N gồm hai anđehit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Tỉ khối hơi của N so với H2 là 24,8. Cho m gam M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và a lần lượt là
A. 25,15 và 108.         B. 25,15 và 54.                        C. 19,40 và 108.         D. 19,40 và 54.
Câu 7: Hợp chất X (chứa vòng benzen) và có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 14 : 1 : 8. Đun nóng 2,76 gam X với 75 ml dung dịch KOH 1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được a gam chất rắn khan. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của a là
A. 6,60.                          B. 6,24.                          C. 5,40.                          D. 6,96.
ĐÁP ÁN: 1B; 2C; 3A; 4C; 5D; 6C;7B
---------------------------------TIẾP ---------------------
Câu 1: Cho hỗn hp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở Y, Z (biết số cacbon trong Z nhiều hơn số cacbon trong Y một nguyên t). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,53 mol O2. Mặt khác, thy phân hết m gam X cần dung dịch chứa 0,3 mol KOH, sau phn ứng thu được 35,16 gam hỗn hp muối T và một ancol no, đơn chức, mch hở (Q). Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hp muối T ở trên cần vừa đủ 1,08 mol O2. Công thức phân tử ca Z là
A. C4H6O2.                     B. C4H8O2.                   C. C5H8O2.                       D. C5H6O2.
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,6 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 110 gam CO2, 53 gam Na2CO3 và m gam H2O. Giá trị của m là
A. 34,20.                          B. 30,60.                            C.16,20.                             D. 23,40.
Câu 3: X, Y là hai axit no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp (MX<MY), T là este tạo bởi X, Y và một ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T bằng lượng O2 vừa đủ thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Mặt khác, 3,21 gam E phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M (đun nóng). Thành phần phần trăm về số mol của Y có trong E là?
            A. 12,5%                     B. 25,0%                     C. 37,7%                     D. 20,0%
Câu 4: X là este no, hai chức; Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X,Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 18,144 lít CO2 (đktc). Mặt khác đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5 M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa 3 muối trong đó có hai muối no (Z, T) và hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Số cặp (Z, T) thỏa mãn là?
            A. 2                             B. 5                             C. 6                             D. 7
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm anđêhit malonic, anđêhit acrylic là một este đơn chức mạch hở cần 4,256 lít khí O2 (đktc), thu được 4,032 lít khí CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Mặt khác, a gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,2 M thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng phòng hóa). Tổng số nguyên tử có trong phân tử este là?
            A. 11                           B. 9                             C. 8                             D. 10
Câu 6: Hỗn hợp T gồm một este, một axit và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Đun nóng  4,88 gam T bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,07 mol NaOH thu được muối và 2,02 gam hai ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,035 mol CO2. Phần trăm khối lượng của axit có trong T gần nhất với:
            A. 52%                                    B. 21%                                    C. 47%                                    D. 32%
Câu 7: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C11H10O4. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X cần 100 gam dung dịch NaOH 8% (đun nóng). Sau phản ứng hoàn toàn thu được chất hữu cơ đơn chức Y và m gam hỗn hợp hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Giá trị của m là:
            A. 24,2                                    B. 25,6                                    C. 23,8                                    D. 23,6
Câu 8: Cho hỗn hp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở Y, Z (biết số cacbon trong Z nhiều hơn số cacbon trong Y một nguyên t). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,465 mol O2. Mặt khác, thy phân hết m gam X cần dung dịch chứa 0,07 mol NaOH, sau phn ứng thu được 6,52 gam hỗn hp muối T và các ancol no, đơn chức, mch hở (Q). Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hp muối T ở trên cần vừa đủ 0,195 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong phân tử chất Y là?
A. 13.                         B. 15.                             C. 16.                       D. 14.
Câu 9: X, Y (MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 16,576 lít O2 (đktc) thu được 14,4 gam nước. Mặt khác, đun nóng 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, ancol T không tác dụng được với Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với:
            A. 50%                                    B. 40%                                    C. 55%                                    D. 44%
Câu 10: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic (MX<MY); Z là axit cacboxylic đơn chức, có cùng số nguyên tử cacbon với X. Đốt cháy hoàn toàn 24,14 gam hỗn hợp T gồm X, Y và Z cần vừa đủ 27,104 lít khí O2, thu được H2O và 25,312 lít khí CO2. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của Z trong T là
            A. 58,00%.                  B. 59,65%.                  C. 61,31%.                  D. 36,04%.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam hỗn hợp E gồm: Este đơn chức Z và hai este mạch hở X, Y (MX<MY<MZ) cần vừa đủ 0,29 mol O2, thu được 3,24 gam H2O. Mặt khác, 6,72 gam E tác dụng vừa đủ với 0,11 mol NaOH thu được 2,32 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 0,155 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với?
            A. 13%                                    B. 11%                                    C. 15%                                    D. 10%
ĐÁP ÁN: 1D; 2D; 3A; 4C; 5B; 6C; 7C; 8A; 9D; 10A; 11B
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://hoaphothong.net là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
 
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,639
  • Tháng hiện tại135,113
  • Tổng lượt truy cập9,600,487

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về website &nbsp; &nbsp; &nbsp; được bố cục theo cấu trúc, gồm các nội dung chính: &nbsp; Kỹ năng học tập - chọn nghề Kiến thức hóa học Phần mềm giáo dục Hóa học và ứng dụng Thí nghiệm Hóa học vui Thí nghiệm Hóa học Chuyên đề Hóa học Đề thi -...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây