Đáp án module 5 THPT (BDTX chương trình 2018)

Thứ hai - 06/12/2021 20:50
Đáp án module 5 THPT (BDTX chương trình 2018)
1. Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường bao gồm nhiều đối tượng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh về mọi mặt từ học tập, quan hệ-giao tiếp, hướng nghiệp và phát triển bản thân.
Phát biểu này đúng hay sai?

Sai

Đúng
2. Điền thông tin còn thiếu vào dấu “…” một trong những yêu cầu cơ bản về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.
 “… cần phải được thể hiện trong tất cả giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ cũng như trong cả lời nói và hành động của giáo viên
.

Lắng nghe vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh.”
3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Ghép nội dung tương ứng giữa cột A và cột B để hoàn thành nội dung của các kĩ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.
Là khả năng giáo viên tập trung chú ý, quan tâm, thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, vấn đề của học sinh và đưa ra những phản hồi phù hợp. Kĩ năng lắng nghe
Là khả năng của giáo viên trong việc khai thác thông tin từ phía học sinh, làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ, khuyến khích học sinh tự bộc lộ những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân mình. Kĩ năng đặt câu hỏi
Là khả năng giáo viên biết đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề cũng như tâm tư, tình cảm của học sinh để chia sẻ và giúp các em tự tin đối diện và giải quyết vấn đề của mình. Kĩ năng thấu hiểu (thấu cảm)
Là khả năng của giáo viên truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm kiểm tra lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm cũng như khích lệ, động viên học sinh nhận thức về vấn đề, cảm xúc, suy nghĩ của mình để thay đổi. Kĩ năng phản hồi
Là khả năng giáo viên đáp ứng nhu cầu về thông tin của học sinh giúp học sinh thu được những thông tin khách quan, có giá trị, đồng thời gợi dẫn cho học sinh cách thức giải quyết vấn đề dựa vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em. Kĩ năng hướng dẫn
1.2. Đặc điểm tâm sinh lí và những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường
1. Chọn đáp án đúng nhất
Đâu là khó khăn đặc trưng của học sinh trung học trong cuộc sống học đường?
Câu trả lời: Khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp và quan hệ…..
2. Chọn đáp án đúng nhất
Có bao nhiêu yếu tố tác động đến tâm lí học sinh THPT trong bối cảnh xã hội mới?
Câu trả lời: 3 yếu tố
2.1. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
1. Chọn đáp án đúng nhất
Qui trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THPT bao gồm 4 bước. Câu trả lời: Đúng
2. Chọn đáp án đúng nhất
Để lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh cần dựa vào những căn cứ nào?
Câu trả lời: Cả 3
3. Chọn đáp án đúng nhất
Thầy/Cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 “Xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THPT”?
Câu trả lời: Khám phá bản thân
2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học.
1. Chọn đáp án đúng nhất
Qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước?Câu trả lời: 6 bước
2. Chọn đáp án đúng nhất
Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong dạy học và giáo dục là gì?
Cả 3 đáp án trên
3. Chọn đáp án đúng nhất
Việc phân tích trường hợp thực tiễn giúp cho giáo viên hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó.
Câu trả lời: Đúng
3.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học
1. Chọn đáp án đúng nhất
Mục tiêu cụ thể của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và phát triển của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.
Câu trả lời: Đúng
2. Chọn đáp án đúng nhất
Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông đặt ra mấy nhiệm vụ cơ bản?
Câu trả lời: 4 nhiệm vụ cơ bản
3. Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT là:
Câu trả lời: Xuất phát từ quyền lợi của học sinh; đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục.
3.2. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT.
1. Chọn đáp án đúng nhất
Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?
Câu trả lời: Sai
2. Chọn đáp án đúng nhất
Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông? Đó là những phương thức nào?
Câu trả lời: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)
3. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông là:
Câu trả lời: Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất
“Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh” là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?
 1. Tôn trọng học sinh 
 2. Không phán xét học sinh
 3. Giữ bí mật
 4. Trung thực và trách nhiệm
Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất
Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong phát biểu sau:
“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và …ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.
 1. Tâm thần
 2. Sinh lí
 3. Tâm lí
 4. Tinh thần
Câu 3: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các biểu hiện phù hợp với kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học:
Câu hỏi Trả lời
Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinh Kĩ năng lắng nghe
Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinh Kĩ năng thấu hiểu
Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinh Kĩ năng phản hồi
Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thân Kĩ năng hướng dẫn
Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất
Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống
“Bên cạnh những vướng mắc trong quan hệ giao tiếp với bạn bè và sự phát triển bản thân, một trong những khó khăn đặc trưng của học sinh trung học phổ thông chính là khó khăn trong việc định hướng… Chính điều này đã làm cho cuộc sống của các em bận rộn hơn với những suy nghĩ về tương lai.”
Đáp án: nghề nghiệp
Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất
Điền từ phù hợp vào chỗ trống:
“Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự căng thẳng tâm lí của học sinh THPT là do sự bất đồng về quan điểm giữa các em với cha mẹ. Trong khi học sinh đã thể hiện tính tự lập và tự ý thức khá rõ ràng về bản thân thì một số cha mẹ vẫn coi các em là những đứa trẻ non nớt, dễ bị ảnh hưởng và lôi kéo từ bên ngoài nên có xu hướng … quá mức đến mọi mặt đời sống của học sinh trung học cơ sở”.
 1. Quan tâm
 2. Giám sát
 3. Chỉ đạo
 4. Hướng dẫn
Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào KHÔNG phản ánh đặc điểm tâm lí học sinh trung học phổ thông hiện nay?
Quan hệ giao tiếp…….
Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất
Trong lĩnh vực chọn nghề, phần lớn học sinh trung học phổ thông:
Có nhu cầu…
Câu 8: Chọn đáp án đúng nhất
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh trung học phổ thông trong quan hệ giao tiếp với giáo viên là do…
 1. Giáo viên không quan tâm đến học sinh
 2. Giáo viên thiên vị học sinh
 3. Giáo viên chưa thấu hiểu những đặc trưng tâm lí và nhu cầu của học sinh
 4. Giáo viên đưa ra yêu cầu quá cao với học sinh
Câu 9: Chọn đáp án đúng nhất
Những biểu hiện sau đây cho thấy học sinh trung học phổ thông KHÔNG gặp khó khăn trong định hướng nghề nghiệp:
 1. Có tâm thế nhưng chưa ý thức về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp.
 2. Biết lựa chọn ngành nhưng không có hiểu biết về hệ thống các ngành nghề trong xã hội.
 3. Có ý thức rõ ràng về tương lai của mình nhưng chờ đợi vào sự định hướng của cha/mẹ.
 4. Có tâm thế và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp.
Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất
Trong khi trợ giúp cho T - một học sinh lớp 10 có biểu hiện ngại giao tiếp và thu mình trong lớp nhưng em lại có sở thích chơi với những con thú nhỏ vì thế cô giáo chủ nhiệm đã cùng với T chơi trò chơi “chó và gà trống” để qua đó tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ và tình cảm của em. Thầy/cô hãy cho biết: Cô giáo chủ nhiệm đã sử dụng phương pháp tư vấn, hỗ trợ nào sau đây?
 1. Phương pháp trực quan
 2. Phương pháp trắc nghiệm
 3. Phương pháp kể chuyện
 4. Phương pháp thuyết phục
Câu 11: Chọn đáp án đúng nhất
Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi lựa chọn và xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học phổ thông có ý nghĩa gì?
 1. Thu hút sự chú ý của học sinh
 2. Chuẩn bị tâm thế cho học sinh
 3. Nâng cao kết quả học tập cho học sinh
 4. Lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh
Câu 12: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình “xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở ”.
Câu hỏi Câu trả lời
Bước 1 là xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 2 là lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 3 là thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 4 là đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Câu 13: Chọn đáp án đúng nhất
Trong video nội dung 2 mà quý Thầy/Cô đã xem, việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí “Khám phá bản thân” cho học sinh trung học phổ thông được thực hiện bằng phương pháp nào?
 1. Hỏi ý kiến học sinh
 2. Tình huống giả định
 3. Phiếu khảo sát tự thiết kế
 4. Trắc nghiệm khách quan
Câu 14: Chọn đáp án đúng nhất
Công việc “phân tích kết quả đầu vào” thuộc bước nào của quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục?
 1. Bước 1: Xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí
 2. Bước 2: Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí
 3. Bước 3: Thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
 4. Bước 4: Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Câu 15: Chọn đáp án đúng nhất
Bước nào sau đây KHÔNG nằm trong qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học?
 1. Thu thập thông tin của học sinh.
 2. Liệt kê các vấn đề/khó khăn của học sinh.
 3. Xác định vấn đề của học sinh.
 4. Tìm hiểu nguồn lực bên ngoài
Câu 16: Chọn đáp án đúng nhất
Việc phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở nhằm mục đích:
 1. Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải.
 2. Lý giải các nguyên nhân gây ra khó khăn, vướng mắc của học sinh.
 3. Hình dung được những nguồn lực có thể kết nối để hỗ trợ học sinh.
 4. Cả 3 đáp án trên
Câu 17: Chọn đáp án đúng nhất
Điền từ phù hợp vào chỗ trống
Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống
“Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là hoạt động của giáo viên kết nối và … với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải”.
 
 1. kết hợp
 2. hợp tác
 3. liên hệ
 4. phối hợp
Câu 18: Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học?
 1. Thu thập thông tin của học sinh.
 2. Xác định vấn đề của học sinh.
 3. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ.
 4. Đánh giá năng lực của học sinh.
Câu 19: Chọn đáp án đúng nhất
Khi học sinh THPT gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?
 1. Trao đổi với cha mẹ học sinh để gia đình tự thu xếp.
 2. Báo cáo để Ban Giám hiệu tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
 3. Cố tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho học sinh theo hướng chuyên sâu hơn.
 4. Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để cùng tư vấn, hỗ trợ.
Câu 20: Chọn đáp án đúng nhất
Trong video cuộc trao đổi của giáo viên và học sinh Hà, giáo viên đã làm tốt bước nào sau đây trong quy trình tư vấn, hỗ trợ cho học sinh Hà gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp tương lai?
Bước 1
Câu 21: Chọn đáp án đúng nhất
“Sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của N trên lớp ở các môn học khác nhau. Cô V hiểu rằng N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, ở nhà N cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp N đều không đạt kết quả cao mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt”. Cô V đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn, hỗ trợ cho học sinh N?
 1. Thu thập thông tin của học sinh
 2. Liệt kê các vấn đề học sinh gặp phải
 3. Xác định vấn đề của học sinh
 4. Lên kế hoạch tư vấn, hỗ trợ
Câu 22: Chọn đáp án đúng nhất
Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống
“Nguyên tắc đảm bảo tính … trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường/ giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những điều kiện cần thiết”.
 1. công khai
 2. pháp lí
 3. thống nhất
 4. hệ thống
Câu 23: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở.
Câu hỏi Câu trả lời
Phương thức trực tiếp: Họp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử
Phương thức gián tiếp: Video giới thiệu về nhà trường, tờ rơi về kế hoạch dã ngoại của trường
Câu 24: Chọn đáp án đúng nhất
Công việc nào sau đây KHÔNG cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông?
 1. Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho gia đình.
 2. Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình.
 3. Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với gia đình.
 4. Thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình.
Câu 25: Chọn đáp án đúng nhất
Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông?
 1. Kênh thông tin trực tiếp
 2. Kênh thông tin gián tiếp
 3. Kênh thông tin trung gian
 4. Kênh thông tin cụ thể
Câu 26: Chọn đáp án đúng nhất
“Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học cho phù hợp”. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học?
 1. Xác định mục tiêu kế hoạch tự học
 2. Xác định nội dung tự học
 3. Xác định phương pháp và hình thức tự học
 4. Đánh giá kết quả tự học
Câu 27: Chọn đáp án đúng nhất
Hình thức nào sau đây KHÔNG thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên phổ thông đại trà?
 1. Hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung
 2. Hỗ trợ thông qua tư vấn, tham vấn chuyên gia, đồng nghiệp
 3. Hỗ trợ thông qua học liệu, phần mềm điện tử
 4. Hỗ trợ thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn
Câu 28: Chọn đáp án đúng nhất
LMS – Learning Management System được hiểu là…
 1. hệ thống quản lí nội dung học tập qua mạng
 2. hệ thống quản lí học tập qua mạng
 3. đơn vị quản lí toàn bộ hệ thống học tập qua mạng
 4. hệ thống hỗ trợ quản lí đánh giá kết quả học tập qua mạng
Câu 29: Chọn đáp án đúng nhất
“Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lí gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh”. Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây:
 1. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng.
 2. Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn.
 3. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia.
 4. Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets.
Câu 30: Chọn đáp án đúng nhất
Phương tiện nào sau đây KHÔNG phải là học liệu điện tử?
 1. Giáo trình, tài liệu tham khảo bản in
 2. Các tệp âm thanh, hình ảnh, video
 3. Phần mềm dạy học
 4. Bản trình chiếu, bảng dữ liệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
 
Thống kê
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay2,829
 • Tháng hiện tại141,660
 • Tổng lượt truy cập9,292,675

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về website       được bố cục theo cấu trúc, gồm các nội dung chính:   Kỹ năng học tập - chọn nghề Kiến thức hóa học Phần mềm giáo dục Hóa học và ứng dụng Thí nghiệm Hóa học vui Thí nghiệm Hóa học Chuyên đề Hóa học Đề thi -...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây