Tổng hợp lý thuyết - bài test cuối cùng (Luyện thi THPT quốc gia năm 2018)

Thứ hai - 25/06/2018 05:11
Chúc các em 2K có kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 nhiều may mắn, thành công.
Để tổng hơp lại 1 lần nữa trước kỳ thi ngày mai. Chúng ta cùng test lại một lần nữa lý thuyết.
Các em down load file đính kèm và theo dõi video hướng dẫn nhé.
Tổng hợp lý thuyết - bài test cuối cùng (Luyện thi THPT quốc gia năm 2018)
TỔNG ÔN LÝ THUYẾT
I. DUNG DỊCH
1. CHẤT ĐIỆN LY, KHÔNG ĐIỆN LY
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. CHẤT LƯỠNG TÍNH
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. CHẤT TÁC DỤNG VỚI NaOH, HCl
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. MÔI TRƯỜNG DD
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
II. PHÂN BÓN HÓA HỌC
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
III. ANCOL – PHENOL
1. ĐỒNG PHÂN
-ANCOL.............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
- PHENOL
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. PƯ VỚI Na, NaOH
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. PƯ VỚI CuO, t0
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. PƯ VỚI DD BROM
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
5. PƯ CHÁY
............................................................................................
............................................................................................
IV. ESTE – LIPIT
1. ĐỒNG PHÂN
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. PƯ XÀ PHÒNG HÓA
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
V. GLUXIT – CACBOHIDRAT
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
VI. AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT
1. ĐỒNG PHÂN
............................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. PƯ VỚI HCl
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. PƯ VỚI NaOH
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. PƯ VỚI HNO2
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
5. PƯ BIURE
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
6. MUỐI CỦA AMIN, AMINO AXIT; ESTE CỦA AMINO AXIT
............................................................................................
............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................